Pogoji uporabe

Vsebine, objavljene na blogih, ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine portala Planet Siol.net. Družba TSmedia, d. o. o. ne prevzema odgovornosti za vsebine, ki jih uporabniki objavljajo na blogih.

Prosimo vas, da pri podajanju in objavljanju blogov ravnate v skladu s Pogoji uporabe portala Planet Siol.net. Družba TSmedia, d. o. o. si pridržuje pravico odstranitve blogov, katerih vsebina bo kršila zakone, druge predpise in Pogoje uporabe portala Planet Siol.net.

Uporabnik je avtor bloga in se zavezuje, da so vsa objavljena dela njegova izvirna avtorska dela oz. da ima na vseh objavljenih delih ustrezne pravice.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vsebin z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike spletnih strani ali vzpodbuja nestrpnost. Prav tako se uporabnik zavezuje, da ne bo objavljal komercialnih vsebin.

Družba TSmedia, d.o.o. si pridržuje pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli vsebino, ko se mu zdi to potrebno.

Družba TSmedia, d. o. o. si pridržuje pravico do pregledovanja objavljenih vsebin. Ob hujših kršitvah ali ponavljajočih se kršitvah teh pravil ali pogojev uporabe portala lahko TSmedia, d. o. o. uporabniku omeji objavljanje novih zapisov ali blokira uporabniško ime in onemogoči uporabo storitve.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali družbe TSmedia, d. o. o., da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali posredoval vsebine v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost. Uporabnik ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, v ali na katerih se bodo nahajale tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic na in v zvezi s posredovanimi vsebinami.

Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

S posredovanjem vsebine na portal uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način in pod pogoji teh pogojev in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica prenese na družbo TSmedia, d. o. o. materialne avtorske pravice, in sicer:

  • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
  • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
  • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
  • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem.

Vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve portala, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala povzročil družbi TSmedia, d. o. o. ali tretjim osebam.

Družba TSmedia, d. o. o. v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitev portala.

Družba TSmedia, d. o. o. ne prevzema odgovornosti za morebitni poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

Družba TSmedia, d. o. o. v zvezi z delovanjem storitve v največji meri, ki jo dopušča zakon, ne daje nikakršnih garancij ali zagotovil za njeno nemoteno in neprekinjeno delovanje. Družba TSmedia, d. o. o. storitev zagotavlja kot je in uporabnik je sam dolžan preveriti in se prepričati, kako in če storitev deluje, v zvezi s čimer družba TSmedia, d. o. o. ne daje nobenih garancij ali zagotovil.

Družba TSmedia, d. o. o. izrecno opozarja, da storitev ni namenjena in ni primerna za shranjevanje vsebin in ne daje nikakršnih garancij in zagotovil, da bodo vsebine, poslane v objavo z uporabo storitve, zares objavljene ali shranjene in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo vsebin ali drugih podatkov, posredovanih z uporabo storitve.

Z uporabo storitve se izrecno strinjate s tem, da razen v primerih, ko bi škoda nastala zaradi velike malomarnosti ali naklepa TSmedia, d. o. o., ne družba TSmedia, d. o. o. ne njegov/-i licencodajalec/-ci ne bo/-do odgovoren/-ni za nikakršno nadomestilo, povračilo ali odškodnino zaradi navadne škode, izgubljenega dobička ali posredne škode (kar vključuje med drugim, vendar ne izključno, izgubo trenutnega ali pričakovanega prihodka, izgubo dohodka, izgubo ali krnitev ugleda in dobrega imena, izgubo ali poškodbo podatkov ali drugo neposredno ali posredno škodo), kar velja tudi v primeru, če je bila družba TSmedia, d. o. o. obveščena, da obstaja možnost nastanka takšne škode ali izgube.

Preberite si še splošne pogoje uporabe.